Chwilio yn ol llais

Mae cyfle swydd gwych fel Ymgynghorydd Cyflogaeth wedi codi gyda ein partneriaid ELITE Supported Employment.

Ymgynghorydd Cyflogaeth

Pontyclun CF72

Llawn amser

Cyflog: £23,257.00 y flwyddyn

Mae Ymgynghorwyr Cyflogaeth ELITE Employment Consultants yn gyfrifol am ddod â cyflogwyr a ceiswyr gwaith gydag anableddau at eu gilydd.

Mae ELITE Supported Employment Agency yn elusen gofrestredig sy’n galluogi pobl gydag anabledd neu anfantais i ennill a chynnal cyflogaeth trwy darpariaeth hyfforddiant strwythuredig a cymorth yn y gwaith. Cafodd ELITE yn ddiweddar ei achredu gyda’r Safon Aur Buddsoddwyr mewn Pobl. Gyda ELITE fe fyddwch chi’n gwneud gwahaniaeth wir i fywydau pobl.

Fel Ymgynghorydd Cyflogaeth fe fyddwch chi’n:

 • Chwilio am a datblygu cyfleoedd recriwtio, yn cynnwys cyflogaeth a lleoliadau gwaith, a cynnal unrhyw gweithgareddau marchnata perthnasol i hyrwyddo ein gwasanaethau.
 • Darparu amrywiaeth o ddatrysiadau recriwtio i gyflogwyr a rheoli cyfrifon er mwyn cynnal perthnasau hirdymor a sicrhau busnes ailadroddus.
 • Cyfateb swyddi gwag cyflogwyr i brofiadau a sgiliau cleientiaid, yn creu cyflogaeth cynaliadwy ar gyfer ein ceiswyr swydd.

Fe fydd ein ymgeisydd delfrydol yn cael:

 • Profiad mewn recriwtio, gwybodaeth o ymarferion recriwtio a deddfwriaeth gyda phenderfyniad i lwyddo mewn amgylchedd cyflym wedi’i gyrru gan dargedau.
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog fel eich bod chi’n medru hwyluso a terfynu cytundebau rhwng ceisiwr gwaith a cyflogwr, rheoli llwyth achosion a cadw cofnodion cywir.
 • Y gallu i sefydlu a cynnal perthnasau gweithio effeithiol gyda cyflogwyr, ceiswyr gwaith a partneriaid, gan ddeall a chyfarfod â’i anghenion er mwyn cyflawni neu rhagori targedau cwmni a cytundebau mewn perthynas â canlyniadau gwaith parhaus.
 • Sgiliau sefydliadol a rheolaeth amser ardderchog i’ch helpu chi i gynllunio eich wythnos gan fydd pob diwrnod yn wahanol. Gall un ddiwrnod gynnwys sgrinio ceiswyr gwaith i asesu ei sgiliau a’i galluoedd; y diwrnod nesaf, rydych chi’n cyflwyno i uwch-weithwyr proffesiynol AD; a’r nesaf nol yn y Bencadlys yn diweddaru a datblygu ein cronfa ddata o gyflogwyr gyda’ch cydweithwyr yn Nhîm Ymgysylltu â Chyflogwyr ELITE.
 • Cael o leiaf sawl TGAU (yn cynnwys Saesneg a Mathemateg) ac i adnabod Microsoft Outlook o’ch taenlenni.
 • Bod yn hyblyg ac yn hyderus, cael mynediad i gar a gallu gyrru.

Buddion:

 • Cyflogaeth: £23,257
 • Oriau: 37 awr yr wythnos
 • Rydyn ni’n gweithio ar sail amser hyblyg yn ôl anghenion y swydd.
 • Bydd ganddoch 20 diwrnod o wyliau blynyddol (yn codi gan un diwrnod lan y flwyddyn lan at 25 diwrnod) yn ogystal â 8 gwyl banc a 4 dyddiau dewisol ychwanegol.
 • Byddwn ni hefyd yn talu eich costau teithio yn ôl ein Polisi Treuliau.
 • Ond yn bwysicaf fe fyddwn ni’n rhoi llawer o hyfforddiant a chymorth i chi.

Cysylltwch â Nic Danson ar 01443 226664 i ofyn am Disgrifiad Swydd llawn a Manyleb Person.