Chwilio yn ol llais

“Mae Lyndon fel pelydr o heulwen. Mae pawb yn mwynhau rhwydweithio ag ef,” meddai Rheolwraig Adnoddau Dynol Cyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen Tina Hulme. “Rydyn ni’n mwynhau gweithio gydag ef; mae wir yn rhan o’n tîm.”

Ym mis Mai cychwynnodd Lyndon, 25 oed o Llangwm ger Usk, leoliad gwaith â thâl yn adran Adnoddau Dynol Cyngor Torfaen. Dau fis yn ddiweddarach, roedd wedi creu cymaint o argraff ar ei gyflogwyr yn y rôl nes iddo gael cynnig cyflogaeth â thâl parhaus gyda’r opsiwn o gynyddu ei oriau o’r 8 awr yr wythnos cyfredol.

“Rwy’n teimlo’n hapus ac mae fy ngwaith yn cael ei werthfawrogi,” meddai Lyndon, yn falch iawn o gael cynnig y swydd. “Rwy’n mwynhau gwaith gweinyddol a hoffwn aros yn y swydd hon.”

Gyda chefnogaeth yr ymgynghorydd cyflogaeth Zoe a’r hyfforddwr swydd Molly o bartner Engage to Change ELITE, ei brif dasg hyd yma fu sganio gwybodaeth gyflogres. Mae hyn yn cynnwys paratoi’r dogfennau i’w sganio, eu trefnu fesul mis, gosod derbynebau, a’u sganio i’r ffeiliau a’r ffolderau cyflogres cywir.

Er bod Lyndon wedi derbyn cefnogaeth ddwysach ar ddechrau ei leoliad, mae Molly wedi gallu tynnu ei chefnogaeth yn ôl yn raddol wrth iddo ddod yn fwy annibynnol, wrth gwblhau ei dasgau ac yn ei ryngweithio cymdeithasol yn y gweithle.

“Pan ddechreuodd Lyndon yn gyntaf nid oeddem yn siŵr sut yr oedd yn mynd i ffitio i mewn oherwydd gallwn fod yn eithaf swnllyd ac mae llawer yn digwydd,” meddai Tina. “Esboniwyd, er mwyn ei integreiddio i’r gweithle, mai ei ryngweithio cymdeithasol fyddai’r rhan anodd. Ond nid yw hwn wedi achosi problem iddo. Mae wedi bod yn hollol anhygoel. Roedd ganddo fap bach gydag enw pawb arno, ac roedd yn cofio enw pawb.”

Tra ar y dechrau byddai Lyndon yn defnyddio Molly fel ei lais, gan mynegi ei feddyliau iddi i’w throsglwyddo i’w gydweithwyr, gan ei fod wedi magu hyder mae Lyndon bellach llawer yn fwy cyfforddus i sgwrsio. I ddechrau, dim ond gydag atebion ie neu na fyddai Lyndon yn ateb cwestiynau caeedig, a byddai’n amharod i fynegi hoffter o unrhyw beth. Addasodd cydweithwyr eu cyfathrebu i ofyn cwestiynau mwy agored, ac yn yr amgylchedd cefnogol hwn nid yw wedi cymryd yn hir i Lyndon fagu hyder i agor i fyny ac ymuno mewn gyda mwy o sgyrsiau.“Mae’n rhan o’r tîm. Mae’n dod i mewn, yn siarad am yr hyn a wnaeth ar y penwythnos. Mae e wedi newid cymaint,” meddai Tina.

Mae Molly yn dal i alw heibio i weld sut mae Lyndon yn dod ymlaen, gan sicrhau bod y gefnogaeth yn dal i fod ar gael pe bai ei angen. Ond mae Lyndon wedi profi ei fod yn alluog iawn yn ei rôl, gan weithio’n drefnus ac yn systematig i gyflawni ei dasgau ynghyd â chyflawni rôl ychwanegol fel technegydd llungopïwr! Yn ôl Tina, mae’n dda iawn am ddadflocio’r peiriant pan fydd yna broblem – “Mae’n mynd trwy system yn drefnus ac yn ei gael i weithio eto lle na allaf!”

Mae Lyndon hefyd wedi dod yn annibynnol wrth deithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith. Yn dilyn hyfforddiant teithio cychwynnol gyda Molly, mae bellach yn mynd ar y bws yn annibynnol ac yn gwybod ei amserlen.

Mae cydweithiwr Lyndon, Rhian, wedi bod yn gefnogaeth arbennig yn y gweithle. “Mae Rhian wedi fy helpu cryn dipyn,” meddai Lyndon am ei fentor, sydd wedi bod yn allweddol i’w helpu i wneud cynnydd. Mae Rhian a Tina wedi gweithio gyda chydweithwyr yn yr adran Adnoddau Dynol i greu amgylchedd cefnogol yn y gweithle lle mae Lyndon wedi medru ffynnu.

Fel cyflogwr mawr yn Nhorfaen, mae Tina o’r farn bod gan y cyngor rwymedigaeth ar bobl Torfaen i gyflogi amrywiaeth o bobl. Mae’r prosiect Engage to Change wedi gwneud iddynt feddwl yn wahanol am sut y gellir defnyddio sgiliau unigolion yn fwy effeithiol yn y gweithlu. Roedd y rôl y mae Lyndon yn ei chyflawni bob amser yno ond roedd wedi’i cynnwys mewn rolau eraill. Wrth feddwl am alluoedd Lyndon a sut roeddent yn cyfateb i’r hyn yr oedd angen ei wneud, gwnaethant lunio swydd a oedd er budd y cyflogwr a’r gweithiwr. Roedd hyn ond yn gofyn am “ffyrdd y gallwn wneud pethau’n wahanol,” yn ôl Tina. “Gwnaeth y prosiect i ni feddwl yn wahanol am sut rydyn ni’n cyflawni ein gwaith.”

Er bod Lyndon wedi gwirfoddoli mewn siop elusen a chanolfan gymunedol cyn ymuno ag Engage to Change, dyma’r tro cyntaf iddo fod mewn gwaith â thâl. Mae’n golygu llawer iddo wybod bod ei waith yn cael ei werthfawrogi ac i fod yn rhan o’r tîm yn Adran Adnoddau Dynol Cyngor Torfaen. Llongyfarchiadau Lyndon ar sicrhau cyflogaeth!