Chwilio yn ol llais

Yn 2016, daeth Engage to Change ag interniaethau â chymorth i Gymru, gan greu cyfleoedd nad oeddent ar gael yn flaenorol. Nawr, mae pob coleg AB yng Nghymru yn cynnig rhaglenni interniaeth â chymorth, diolch i gyllid gan lywodraeth Cymru, a phartneriaethau â busnesau lleol, ac asiantaethau cyflogaeth â chymorth.

Mae’r adroddiad hwn yn plymio i’r heriau a wynebir gan bobl ifanc ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth wrth chwilio am swyddi. Mae’n amlygu diffygion dulliau traddodiadol ac yn pwysleisio pwysigrwydd dysgu ymarferol mewn lleoliadau byd go iawn. Cyflwynir interniaethau â chymorth fel ateb wedi’i deilwra i helpu pobl ifanc ag anabledd dysgu a/neu awtistiaeth i gael yr hyfforddiant a’r profiad gwaith sydd eu hangen arnynt.

Mae’r adroddiad yn edrych yn agosach ar ddau fodel interniaeth a ddefnyddir gan Engage to Change. Mae’n archwilio llwyddiant model DFN Project SEARCH, sydd wedi profi i fod yn fwy effeithiol o ran cael pobl i gael eu cyflogi o gymharu â’r cyfartaledd cenedlaethol. Yn ogystal, mae’n cyflwyno’r Interniaethau Amgen â Chymorth (ASI) ac yn archwilio eu hyblygrwydd, gan arddangos gwahaniaethau a buddion pob model. Mae safbwyntiau’r rhai sy’n ymwneud yn uniongyrchol, yr interniaid, yn cael eu hintegreiddio i ddarparu dealltwriaeth gynhwysfawr.

At ei gilydd, cymerodd 203 o bobl ifanc ran yn yr astudiaeth, a llwyddodd 191 i gwblhau eu hinterniaethau. Yn eu plith, 129 trwy DFN Project SEARCH, a 62 trwy’r Interniaeth â Chymorth Amgen.

O ran demograffeg, nododd 30% o interniaid eu bod yn fenywod, a 70% yn ddynion. Mae golwg agosach yn datgelu bod gan safleoedd PS fwy o interniaid gwrywaidd (73%), tra bod gan safleoedd ASI 65% o interniaid gwrywaidd. Mae’r niferoedd hyn yn amlygu’r amrywiaeth yn yr interniaethau hyn.

Oedran cyfartalog interniaid ar draws y ddau fodel oedd tua 19.67 oed. Roedd gan safleoedd PS oedran cyfartalog o 19.59, tra bod safleoedd ASI ychydig yn hŷn ar 19.84. Roedd y rhan fwyaf o interniaid PS yn 19 pan ymunon nhw â’r prosiect, tra bod cyfranogwyr ASI yn dechrau yn 17 yn bennaf.

Bu interniaid hefyd yn rhannu eu barn ar addysgu, hyfforddi swydd a mentora. O ran addysgu, roedd 60% yn ei chael yn “dda iawn,” a 32% yn ei labelu fel “da.” Dysgon nhw sgiliau ymarferol fel chwilio am swydd a chyfrifoldebau gweithle, a roddodd hwb i’w hyder a’u twf personol hefyd.

Derbyniodd cefnogaeth hyfforddwr swydd ganmoliaeth uchel, gyda 93% o interniaid PS ac 88% o interniaid ASI yn ei gydnabod fel “Da iawn” neu “Da.” Chwaraeodd hyfforddwyr swydd rôl hanfodol wrth ddarparu cymorth ymarferol o fewn lleoliadau gwaith, gan sicrhau bod interniaid yn deall arferion, a’u hannog i lywio tasgau’n annibynnol.

I gloi, mae adroddiad NCMH yn cydnabod gwerth modelau DFN Project SEARCH ac ASI. Mae’n galw ar lunwyr polisi, addysgwyr, a chyflogwyr yng Nghymru i gydweithio, gan ehangu cyfleoedd interniaeth â chymorth a chreu amgylchedd mwy cynhwysol a chefnogol i bobl ifanc ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth yn y gweithlu.

Adroddiad Cymraeg: Adroddiad Cymraeg

Adroddiad Saesneg: Adroddiad Saesneg