Chwilio yn ol llais

Mae Llysgennad Arweiniol Engage to Change, Gerraint Jones-Griffiths, wedi bod yn brysur fel arfer dros y misoedd diwethaf! Dechreuodd Gerraint eu taith Engage to Change gyda lleoliad gwaith â thâl fel gweinyddwr, a wnaeth yna droi i cyflogaeth cynaliadwy.  Gwnaeth profiad Gerraint gyda’r prosiect a’i gryfderau mewn siarad cyhoeddus a rhwydweithio ei wneud yn ymgeisydd delfrydol ar gyfer Llysgennad Arweiniol, a chyflogwyd ef yn y rôl hon wedi hynny gan partner y prosiect, Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Mae Wythnos Gwaith Anabledd Dysgu yn amser addas i gofio pa mor bell y mae Gerraint wedi dod ers dechrau eu taith Engage to Change yn 2016. Nawr mae’n teithio o gwmpas Cymru yn hybu’r prosiect i bawb, o’u cyfoedion, i rhieni, i wleidyddion. Dyma blas o beth mae wedi bod yn gwneud ers Medi.

Ar 18 Medi, mynychais hyfforddiant Cymorth Cyntaf ym Mae Caerdydd.

Ar 19eg Medi es i gyfarfod cynllunio Sioe Deithiol prosiect yn Dysgu Anabledd Cymru.

Ar 21ain Medi, roeddwn yn cyflwynydd ar gyfer digwyddiad elusennol ym Mhenarth fel y soniais yn fy Blog Awst. Roedd yn ddigwyddiad gwych gyda nifer fawr o bobl.

Ar 23 Medi, bûm ar ddiwrnod datblygu tîm Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yng Ngwesty’r Village yng Nghaerdydd. Roedd yn braf clywed beth mae’r tîm yn meddwl am ei gilydd. Dyluniais dempled proffil un dudalen, a ddefnyddiodd aelodau eraill y tîm i greu eu proffiliau eu hunain.

Ar 24 Medi, mynychais Sioe Deithiol Engage to Change yn Mro Ebwy. Braf oedd gweld Cynghorwyr Blaenau Gwent yn bresennol. Rhoddais gyflwyniad ar yr hyn a wnawn fel Llysgenhadon Prosiect.

Ar 25 Medi, mynychais Sioe Deithiol Engage to Change yng Nghaerfyrddin. Darparais y cyflwyniad Sioe Deithiol ar yr hyn a wnawn fel Llysgenhadon Prosiect. Rhoddodd mynychu’r digwyddiad gyfle gwych i mi rwydweithio â chyflogwyr, cyfranogwyr y prosiect a’u teuluoedd. Roedd yn wych gweld sut roedd cyfranogwr ifanc o’r prosiect a’i deulu wedi elwa trwy gymryd rhan yn y prosiect Engage to Change.

Ar 27 Medi, mynychais y sioe The Autism Directory Live yng Nghaerdydd. Roedd yn ddigwyddiad da iawn. Cefais lawer allan o fy mhresenoldeb. Roedd hefyd yn gyfle da i ddal i fyny â thîm ASD Cymru, y byddaf yn gwneud lleoliad gwaith gyda nhw.

Roedd mis Hydref yn fis prysur iawn i mi fel Llysgennad Arweiniol y Prosiect!

Ar 3 Hydref, mynychais y Grŵp Trawsbleidiol LHDT a gynhaliwyd yn Mencap yng Nghaerdydd. Fe wnaeth Joe (Powell) a minnau fwydo’n ôl am ein profiad ar stondin All Wales People First yn Pride Cymru.

Trwy gydol mis Hydref cymerais ran mewn lleoliad gwaith gyda’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yng Nghaerdydd.

Fe wnes i ychydig o waith gweinyddol a chynorthwyais i archwilio adnoddau hawdd eu ddeall y sefydliad. Rhoddais rai argymhellion hefyd ynglŷn â rhai gosodiadau ar gyfer eu tudalen Facebook.

Roedd y lleoliad yn wych ar gyfer datblygu fy hunanhyder wrth i’m goruchwylwyr sylweddoli cyn gynted ag y dechreuais fod fy sgiliau gweinyddol yn fwy datblygedig nag yr oeddent wedi’i sylweddoli. Fe wnaeth hyn fy ngalluogi i symud ymlaen gyda rhywfaint o brofiad ehangach yn y sefydliad.

Ar 21 Hydref, gofynnodd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol imi gyflwyno fy astudiaeth achos i’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig – Cangen Bae’r Gorllewin. Roedd yr adborth a gefais yn gadarnhaol iawn, a dywedodd sawl cynrychiolydd fod fy nghyflwyniad yn ‘ysbrydoledig’ ac yn ‘werthfawr’. Dywedon nhw ei bod yn dda pa mor agored ydw i am fy mhrofiad o awtistiaeth, ac roeddent yn awyddus i greu cysylltiadau â mi yn fy rôl fel Llysgennad Arweiniol ar gyfer y prosiect Engage to Change.

Ar 16eg Hydref mynychais gwrs hyfforddi Perthynas Rhywiol i Bobl Anabl yn Mencap, Caerdydd. Roedd y diwrnod yn addysgiadol iawn. Gwnaethom edrych ar bwysigrwydd hygyrchedd cyrsiau wrth ddarparu hyfforddiant i bobl ag anableddau dysgu.

Ar 17eg a 18fed Hydref mynychais digwyddiad AdFest Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Ar 17eg Hydref, fe wnes i groesawu cynrychiolwyr wrth iddyn nhw gyrraedd ac yna rheoli’r meic crwydrol ar gyfer siaradwyr y bore. Fe wnes i lawer o rwydweithio trwy gydol y dydd. Fe wnes i hefyd sgwrsio gyda’r siaradwr gwadd Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Ar 18fed cynhaliais y gweithdy ystafell Sinema, a gynhaliwyd am y rhan fwyaf o’r dydd. Gwneuthum nodyn o adborth cynrychiolwyr am y gweithdy, a fydd yn llywio adroddiad cynhadledd y sefydliad, a dyluniad unrhyw weithdai yn y dyfodol.