Chwilio yn ol llais

Croeso i Dylanwadu a Hysbysu

Engage to Change

E2C

 

Mae Dylanwadu a Hysbysu yn bartneriaeth rhwng Anabledd Dysgu Cymru ac NCMH ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydym yn bwrw ymlaen â pholisi, ymchwil, a gwaith etifeddiaeth y prosiect Engage to Change. Rydym yn eiriol dros Strategaeth Hyfforddwyr Swydd Cenedlaethol Cymru.

 

Rydyn ni eisiau:

  • Plant a phobl ifanc ag anableddau dysgu i gael mynediad i leoliadau profiad gwaith wedi’u teilwra’n unigol mewn busnesau lleol, gyda chefnogaeth hyfforddwr swydd.
  • Cefnogaeth hyfforddwr swydd arbenigol i bobl ag anableddau dysgu i fod ar gael trwy’r holl raglenni cyflogaeth, sgiliau a hyfforddiant a ariennir gan Lywodraeth Cymru.
  • Awdurdodau lleol a Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i ariannu cymorth cyflogaeth i bobl ag anableddau dysgu sy’n byw yn eu hardal.
  • Cefnogaeth hyfforddwr swydd i gael ei gydnabod fel proffesiwn gyda rhaglenni a phobl sy’n darparu cymorth hyfforddwr swydd yn gweithio i’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer cyflogaeth â chymorth a hyfforddwyr swydd yn dilyn hyfforddiant mewn cyflogaeth â chymorth a chyfarwyddyd systematig.
  • Sicrhau bod pobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd ac eraill sy’n eu cefnogi yn gwybod am lwybrau i gyflogaeth a’r cymorth sydd ar gael iddynt.

 

Er mwyn dylanwadu a hysbysu eraill byddwn yn:

  • Parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru, Aelodau’r Senedd, yr Adran Gwaith a Phensiynau, awdurdodau lleol, byrddau iechyd, colegau, a sefydliadau eraill gyda’r nod o sicrhau bod cyflogaeth â chymorth, sy’n cynnwys cymorth gan hyfforddwyr swyddi arbenigol, yn cael ei hariannu ac ar gael ledled Cymru.
  • Rhannu gwybodaeth o werthusiad y prosiect Engage to Change i ddangos beth sy’n gweithio a beth sydd ei angen i bobl gael gwaith cyflogedig.
  • Rhannu teithiau cyfranogwyr Engage to Change a gymerodd ran mewn interniaethau â chymorth, prentisiaethau â chymorth a’r rhai a gafodd gymorth i gael gwaith â thâl.
    Ymgysylltu â phobl ag anableddau dysgu a theuluoedd pobl ag anableddau dysgu.

 

Mae’r prosiect Engage to Change yn llwyddiannus:

darparu cymorth cyflogaeth i 1,070 o bobl ifanc ag anhawster dysgu, anabledd dysgu a/neu awtistiaeth dros gyfnod o 7 mlynedd a ddaeth i ben ar 31 Mai 2023

 

Nid yw’r prosiect bellach yn derbyn cyfeiriadau.

Edrych yn ôl – Ffilm Ein Llwybrau at Gyflogaeth:

 

+ Darllenwch mwy