Chwilio yn ol llais

Ein gweledigaeth

Ein nod oedd sefydlu etifeddiaeth prosiect lle byddai agweddau a pholisïau ar gyflogaeth â chymorth i bobl ag anabledd dysgu a/neu awtistiaeth yn cael eu dylanwadu’n gadarnhaol gan yr arfer da a ddangoswyd gan y prosiect. Ein gweledigaeth o ddechrau’r prosiect hwn oedd gweld byd lle mae pobl ag anabledd dysgu a/neu awtistiaeth yn gallu profi canlyniadau llesiant gwell trwy fwy o annibyniaeth, statws ariannol, cyfalaf cymdeithasol, a chyflawniad a geir o gyfleoedd gwaith cyflogedig ystyrlon. . Mae ein gweledigaeth o fyd mwy cynhwysol bellach yn realiti.

Edrychwch ar yr erthygl hon sy’n amlygu ystadegau a data allweddol o’r prosiect blaenorol: Erthygl – Chwalu rhwystrau

Ein cenhadaeth

Bu’r prosiect Engage to Change yn gweithio ledled Cymru i gefnogi pobl ifanc 16-25 oed sydd ag anhawster dysgu, anabledd dysgu a/neu awtistiaeth i gyflawni eu llawn botensial.

Gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, bu Engage to Change yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc, eu rhieni/gofalwyr a chyflogwyr i:

 • goresgyn rhwystrau i gyflogaeth
 • datblygu sgiliau trosglwyddadwy
 • cynnig profiad gwaith di-dâl
 • darparu cyflogaeth â chymorth â thâl
 • dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli
 • cynnig mynediad i interniaethau â chymorth

 

Yr hyn a gyflawnwyd gennym

 • Cefnogaeth cyn cyflogaeth i gyfranogwyr
  Hyfforddiant achrededig i weithwyr a chyflogwyr
  Lleoliadau profiad gwaith â chymorth
  Interniaethau â chymorth
  Fe wnaethom gefnogi cyfranogwyr i ddod o hyd i waith cyflogedig
  Fe wnaethom helpu gyda hyfforddiant a chefnogaeth mewn gwaith 1:1