Chwilio yn ol llais

Mae Shane yn gwario eu flwyddyn olaf yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn cymryd rhan mewn rhaglen interniaeth DFN Project SEARCH fel rhan o’r prosiect Engage to Change. Eu uchelgais yw i weithio fel swyddog diogelwch gan mae’n mwynhau gweithio gyda camerau. Yn ystod y tymor cyntaf, roedd e’n mwynhau gweithio yn adran Cemeg Prifysgol Caerdydd a cael blas o wahanol agweddau o waith o fewn yr adran, gan ddechrau gyda gweinyddiaeth a symud i fewn i waith labordy.

Mae DFN Project SEARCH yn rhaglen interniaeth sy’n parhau un blwyddyn ac yn cefnogi pobl ifanc gyda anghenion ychwanegol i ennill y sgiliau a’r profiad i symud i fewn i cyflogaeth cyflogedig. Yng Nghymru, caiff DFN Project SEARCH ei ariannu fel rhan o’r prosiect Engage to Change gan Gronfa’r Loteri Fawr, mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru. Prifysgol Caerdydd yw’r cyflogwr cyntaf i rhedeg DFN Project SEARCH yng Nghymru, ac un o dri prifysgol yn y DU. Cafwyd 12 o bobl ifanc oedran 16-25 o Coleg Caerdydd a’r Fro eu recriwtio i weithio ar draws y Brifysgol mewn amgylchedd labordy, swyddfa neu manwerthu gyda chymorth gan Goleg Caerdydd a’r Fro ac ELITE Supported Employment.

Mae Shane wedi datblygu eu sgiliau sefydliadol a tech gwyb trwy diweddaru taenlenni adrannol ar Excel. Cafodd e’r cyfle i ymweld â amrywiaeth o labordai gyda’r Swyddog Iechyn a Diogelwch i ddysgu am gynnal arolygiadau iechyd a diogelwch ac adnabod yr amodau diogelwch priodol yn y labordy. Mae’n teimlo bod eu sgiliau cyfathrebu wedi gwella, nid yn unig mewn gosodiad professiynol ond hefyd yn siarad i eraill yn gyffredinol. Fel canlyniad o’r profiad mae wedi ennill, mae’n teimlo fwy o hunan-hyder. Yn lansiad DFN Project SEARCH ym Mhrifysgol Caerdydd, siaradodd Shane am eu profiadau o flaen cynulleidfa mawr, gyda’i cyd-intern Holly. Mae Shane hefyd yn hyderus eu bod yn gallu’r cadw amser yn dda ac yn cael gwell dealltwriaeth o sut i weithredu mewn amgylchedd proffesiynol. Hoff rhan eu dydd yw mynd am ginio gyda’i ffrind Shaun, cyd-intern sy’n gweithio gerllaw yn yr adran Biowyddorau.

Pob diwrnod pan mae’r interniaid yn gorffen y gwaith, maent yn dychwelyd i’r ystafell hyfforddiant ble maent yn llenwi ei ffurflenni adolygiad am y diwrnod, sy’n cynnwys cyfraddu sut mae’r diwrnod wedi mynd. Yna maent yn cael sgwrs ymysg y grwp ynglych eu diwrnodau, gan gyfeirio at eu targedau personol a llwyddiannau yn ogystal â phryderon. Yn ystod yr amser hyn mae’r interniaid yn gosod targed personol pob wythnos, ac mae Shane yn barod wedi cyrraedd nifer o’r targedau yma. Er enghraifft, mae wedi nodi eu trefn ddyddiol ac mewn wythnosau dilynol wedi gweithio’n annibynnol gan ddefnyddio eu hadnabyddiaeth o’r trefn dyddiol hyn. Bu Shane yn mwynhau eu interniaeth gymaint eu fod eisiau aros yn yr adran am yr ail dymor.