Chwilio yn ol llais

Rhaglen paratoi gwaith 1 flwyddyn o hyd ar gyfer pobl ifanc ag anhawster dysgu, anabledd dysgu a/neu awtistiaeth yw rhaglen interniaeth â chymorth. Gall pobl ifanc sydd am weithio wneud cais i ymuno â’r rhaglen fel rhan o’u cyfnod pontio o addysg i waith. Mae’r rhaglen yn defnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan weithio’n agos gyda’r person ifanc ac eraill yn ei fywyd, gyda ffocws clir ar gyflogaeth. Mae’r rhaglen yn defnyddio cyfuniad o hyfforddiant a dysgu yn y coleg, ymchwilio i yrfaoedd, a hyfforddiant sgiliau ymarferol yn seiliedig ar gyflogwyr.

Partneriaeth

Mae llwyddiant y rhaglen interniaeth â chymorth yn dibynnu ar bartneriaeth 3 ffordd rhwng cyflogwr lletyol, darparwr addysg ac asiantaeth gyflogaeth â chymorth. Pŵer y model interniaeth â chymorth yw ei hyblygrwydd. Gall busnesau mawr fel awdurdodau lleol, byrddau iechyd a phrifysgolion gael timau interniaeth penodol wedi’u datblygu i ddiwallu eu hanghenion busnes. Gall busnesau llai elwa hefyd drwy fod yn rhan o rwydwaith o gyflogwyr sy’n cynnig lleoliadau fel rhan o raglen interniaeth â chymorth a ddarperir ar draws ardal leol.

Rolau partneriaeth:

 • Mae busnes/busnesau lletyol yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd interniaeth ledled eu sefydliadau. Mae annog a chefnogi staff i ddod yn fentoriaid yn y gweithle yn creu canlyniadau cadarnhaol. Gallant ddarparu ystafell sylfaen ar y safle ac adnoddau fel offer TG.
 • Mae Coleg yn darparu myfyrwyr interniaethau o’r ardal leol. Mae aelodau ymroddedig o staff y coleg yn datblygu, cydlynu a chyflwyno’r rhaglen, y cwricwlwm a chymwysterau achrededig perthnasol. Gallant hefyd ddarparu ystafell sylfaen ar y safle ac adnoddau fel offer TG.
 • Mae asiantaeth cyflogaeth â chymorth yn darparu hyfforddiant swyddi a datblygu swyddi i interniaid yn y busnes lletyol ac yn eu swyddi cyflogedig. Gallant hefyd ddarparu hyfforddiant ac achrediad sy’n gysylltiedig â chyflogaeth, ymgysylltu allanol â chyflogwyr, cyngor a chymorth budd-daliadau lles.

Fformat y rhaglen

Bydd rhaglen interniaeth â chymorth fel arfer yn cynnwys 8-12 interniaid fesul blwyddyn academaidd. Y nod yw darparu amrywiaeth o brofiadau seiliedig ar waith ar y safle sy’n caniatáu i’r interniaid archwilio ac asesu eu galluoedd a’u diddordebau mewn gwahanol rolau. Mae hyblygrwydd gwirioneddol o ran sut bydd hyn yn cael ei gyflawni, er enghraifft mewn safleoedd DFN Project SEARCH mae 2 neu 3 lleoliad gwahanol fel arfer gyda’r cyflogwr lletyol yn ystod y flwyddyn academaidd. Gall modelau eraill ganolbwyntio ar 1 maes cyflogaeth yn unig y mae gan interniaid ddiddordeb ynddo.

Gall dyluniad rhaglen interniaeth â chymorth Engage to Change fod yn hyblyg ac wedi’i theilwra i’r ardal leol ac anghenion y dysgwyr. Er enghraifft, gallai amrywiaeth o fusnesau lletyol gynnig lleoliadau ar draws ardal wledig fel rhan o raglen ar y cyd yn hytrach nag 1 cyflogwr lletyol mawr a allai fod yn anodd ei gyrraedd. Enghraifft arall fyddai addasu nifer y diwrnodau neu oriau’r wythnos ar gyfer lleoliad interniaid yn unol â’u hanghenion a’u hamgylchiadau.

Rhaglenni interniaeth â chymorth Engage to Change

Ar hyn o bryd mae Engage to Change yn gweithredu sawl model interniaeth â chymorth gwahanol ledled Cymru a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru:

 • 3 safle mewn cydweithrediad â DFN Project SEARCH:
  • Prifysgol Caerdydd gyda Choleg Caerdydd a’r Fro a Chyflogaeth â Chymorth ELITE
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf gyda Choleg Pen-y-bont ar Ogwr a Chyflogaeth â Chymorth ELITE
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gyda Grŵp Llandrillo Menai ac Agoriad Cyf.
 • Rhaglen Porth i Gyflogaeth mewn partneriaeth â Choleg y Cymoedd, Cyflogaeth â Chymorth ELITE a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (gyda chyllid ychwanegol gan Atebion Creadigol Llywodraeth Cymru).
 • Interniaeth wledig De Gwynedd gyda Grŵp Llandrillo Menai, Agoriad Cyf ac amrywiaeth o gyflogwyr lleol.
 • Rhaglen interniaeth Gwent mewn partneriaeth â Choleg Gwent, Cyflogaeth â Chymorth ELITE a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.